Sản phẩm

Đá Tân Cang 8

ĐÁ MI BỤI

ĐÁ MI BỤI

77.000VND/tấn

ĐÁ MI BỤI VSI

ĐÁ MI BỤI VSI

82.500VND/tấn

ĐÁ 0X4 XANH

ĐÁ 0X4 XANH

89.980VND/tấn

ĐÁ 1X2 QUY CÁCH

ĐÁ 1X2 QUY CÁCH

158.400VND/tấn

ĐÁ 0X4 VÀNG

ĐÁ 0X4 VÀNG

50.050 VNĐ/tấn

ĐÁ 5X9

ĐÁ 5X9

126.500VNĐ/tấn

ĐÁ 5X20 VSI

ĐÁ 5X20 VSI

161.150VNĐ/tấn

ĐÁ 10X16

ĐÁ 10X16

158..400VNĐ/tấn

ĐÁ 10X19 VSI

ĐÁ 10X19 VSI

184.250VND/tấn

ĐÁ 037,5

ĐÁ 037,5

121.000VND/m3

Hỗ trợ trực tuyến

support nam

Nguyễn Xuân Hoà

T: 0913755866

support nam

Lê Xuân Thiết

T: 0919176088